Colofon / Disclaimer / Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitgever:

Uniekaas Holland B.V.

Statutaire vestiging:

Uniekaas Holland B.V.
Belgiëstraat 6
5171 PN KAATSHEUVEL
T: +31 (0)416-288500
email: info@uniekaas.nl
web: www.uniekaasholland.com

Directie:

Dhr. Ron Krekels

And Bert Amendt

Ingeschreven bij:

Kamer van Koophandel

KvK-nummer 65873033

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's:

Marja van Steen
Belgiëstraat 6
5171 PN KAATSHEUVEL
T: +31 (0)416-288500
email: info@uniekaas.nl
web: www.uniekaasholland.com

DISCLAIMER/UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Uniekaas Holland B.V. heeft deze website de grootst mogelijke zorg opgesteld en zich ingezet voor de actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de inhoud. Uniekaas Holland B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op deze website. Het gebruik van de hier beschikbare inhoud is volledig voor risico van de gebruiker.

De aansprakelijkheid die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van onze website blijft, op welke rechtsgrondslag dan ook, beperkt tot schade die veroorzaakt is door Uniekaas Holland B.V. of agenten of opdrachtnemers van Uniekaas Holland B.V., mits deze het gevolg is van grove nalatigheid of van schending van de voornaamste contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot het bedrag dat in vergelijkbare gevallen het gevolg is van typische en te voorziene schade. Schadevorderingen wegens schending van de garantievoorwaarden of op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijven onverlet.

Juridisch relevant voor de beoordeling van de rechtmatigheid van deze privacyverklaring is slechts het recht van de Nederlandse Staat. Vertalingen in andere talen zijn juridisch niet bindend.

2. Aansprakelijkheid voor links

Deze webpagina bevat links naar externe pagina's van derden. Uniekaas Holland B.V. heeft generlei invloed op de inhoud van deze gelinkte webpagina's. De betreffende eigenaar van de website blijft verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud. Uniekaas Holland B.V. kan daarom geen enkele garantie geven op de juistheid van de informatie.

Wij zijn dankbaar voor eventuele tips betreffende bedenkelijke/illegale inhoud op de pagina’s waarnaar onze website verwijst. Wij zullen, waar nodig, na dergelijke tips onderzocht te hebben, de links vervolgens verwijderen, indien dit technisch mogelijk en redelijk is.

3. Auteursrecht

De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd.

Publicaties van deze inhoud op internet of andere onlinediensten geeft derden uitdrukkelijk geen toestemming voor vrijelijk gebruik. Het staat een ieder toe de inhoud te bekijken en te downloaden. De opslag of reproductie van de inhoud voor privégebruik is toegestaan. Bij reproductie van de inhoud dient gewezen te worden op de auteurs- en eigendomsrechten van Uniekaas Holland B.V.. De inhoud mag echter niet voor publieke of commerciële doeleinden gereproduceerd, verspreid of op andere manier toegepast worden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Uniekaas Holland B.V. aangepast of gebruikt worden op andere internetpagina's of gekoppelde computers. Een schending van deze bepalingen verplicht de overtredende partij tot onmiddellijke vernietiging van alle gedrukte of gedownloade content. Wij houden ons daarbij het recht voor een schadeclaim in te dienen.

Alle op de website aanwezige en in het kader van de website Uniekaas Holland B.V. opgenomen teksten, afbeeldingen en andere inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhoud is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan Uniekaas Holland B.V. zowel een civiel- als strafrechtelijke procedure tegen u beginnen.

4. Merkenrechten / Industriële eigendomsrechten

Uniekaas Holland B.V. en haar dochterondernemingen en deelnemingen zijn eigenaar van alle merken die voorkomen op de internetpagina's van Uniekaas Holland B.V.. Het is derden niet toegestaan welk merk, logo of opschrift dan ook te gebruiken.