Privacy & Disclaimer

Deze website is eigendom van Uniekaas Holland B.V.
Belgiëstraat 6,
 5171 PN Kaatsheuvel. Meer over Uniekaas vind je bij onze contactgegevens elders op de deze website. De informatie en gegevens over producten, diensten en acties die je op de Uniekaas-website vindt, gelden alleen voor Nederland.

Disclaimer

Op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of de inhoud van deze website is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om over die kwesties te oordelen. Door het bezoeken van de Uniekaas-site accepteer je dat je bent gebonden aan deze disclaimer. Uniekaas B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze site, de op of via deze website opgenomen en verstrekte informatie alsmede de disclaimer aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen of te beperken.

Privacy

Uniekaas Holland B.V . is een in Kaatsheuvel gevestigd levensmiddelenbedrijf (hierna: “Uniekaas” of “wij”). In het kader van onze bedrijfsvoering verwerken wij gegevens over personen (“persoonsgegevens”). In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij lichten onder meer toe:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken per categorie van personen;
 • voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij die persoonsgegevens verwerken;
 • met wie wij persoonsgegevens kunnen delen;
 • hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
 • welke rechten personen hebben ten aanzien van de gegevens die wij over hen verwerken;
 • met wie je contact op kan nemen over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Onze contactgegevens

Uniekaas Holland B.V.
Belgiëstraat 6
5171 PN KAATSHEUVEL
T: +31 (0)416-288500

Categorieën van personen

Wij verwerken persoonsgegevens over de volgende categorieën van personen:

Zakelijke afnemers

Personen die zelf zakelijk afnemer zijn, of die werken bij een zakelijke afnemer

Leveranciers

Personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werken bij onze leveranciers

Sollicitanten

Personen die zich oriënteren op een baan bij Uniekaas

Werknemers

Personen die bij ons werkzaam zijn, waaronder freelancers en uitzendkrachten

Derden

Andere personen, zoals consumenten van Uniekaas-producten en bezoekers van onze website


De persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder geven wij per categorie van personen een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Categorie van personen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zakelijke afnemers

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummers;
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Leveranciers

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummers;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Sollicitanten

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • CV-gegevens, zoals gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages en (al dan niet huidige) werkgevers;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Werknemers

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • CV-gegevens, zoals gegevens over gevolgde opleidingen, cursussen en stages en (al dan niet huidige) werkgevers;
 • Bankrekeningnummer;
 • Identiteitsbewijs;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Derden

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Gegevens in verband met een bezoek aan onze website, zoals gegevens die worden vastgelegd om bezoekersstatistieken van onze website bij te houden;
 • Andere gegevens die ons door klanten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen.


Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens en op welke wettelijke grondslag

Wij mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen als:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, of om op zijn verzoek pre-contractuele handelingen te verrichten, bijvoorbeeld de afwikkeling van een sollicitatieprocedure (hierna: “uitvoering overeenkomst”);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals bijvoorbeeld onze verplichting om een kopie of scan van het identiteitsbewijs van onze werknemers op te nemen in onze loonadministratie in navolging van de Wet op de loonbelasting (hierna: “wettelijke plicht”);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Uniekaas of een ander, bijvoorbeeld het gebruik van contactgegevens voor het beantwoorden van vragen aan onze klantenservice (hierna: “gerechtvaardigd belang”); of
 • de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (hierna: “toestemming”).

Hieronder wordt per categorie van personen aangegeven voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wettelijke grondslag:

Categorie

Doel

Grondslag

Zakelijke afnemers

Het leveren van onze producten en diensten aan de klant

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Het innen van vergoedingen en het doen van betalingen

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Leveranciers

Het doen van bestellingen of het inkopen van diensten

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Het doen van betalingen

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Sollicitanten

Beoordeling van geschiktheid voor functie

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Werknemers

Het verlenen van toegang tot ons terrein en pand of onze website of voor de beveiliging daarvan

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Derden

Het leveren van onze producten en diensten aan de klant

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang

Communicatie met de betrokkene, bijvoorbeeld in het kader van het beantwoorden van vragen aan onze klantenservice, of in verband met deelname van de betrokkene aan een prijsvraag of promotioneel kansspel

 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Het onderhouden van contacten, en het verzenden van informatie over de diensten van Uniekaas

 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

Het analyseren van het gebruik van onze website, het optimaliseren van de gebruikerservaring en het maken van profielen. Het maken van profielen stelt ons in staat om jou te leren kennen en effectievere marketing en communicatie te doen, en het stelt jou in staat om communicatie te ontvangen op basis van jouw interesses en voorkeuren.

 • Gerechtvaardigd belang

De uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving

 • Wettelijke plicht
 • Gerechtvaardigd belang


Met wie wij persoonsgegevens kunnen delen

Hieronder wordt per categorie van personen aangegeven met welke ontvangende partijen wij de persoonsgegevens kunnen delen.

Categorie van personen

Ontvangende partij

Zakelijke afnemers

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij het onderhouden van contact met zakelijke afnemers);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Leveranciers

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij het doen van bestellingen en het inkopen van diensten);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Sollicitanten

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Werknemers

 • Bij ons werkzame personen (in het bijzonder de personen die binnen Uniekaas betrokken zijn bij human resources);
 • (Pensioen)verzekeraars;
 • Partijen die externe back-office-diensten leveren;
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

Derden

 • Bij ons werkzame personen;
 • Leveranciers (bijvoorbeeld de partij die voor ons gebruiksstatistieken voor de website bijhoudt);
 • Anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.


Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens

Uniekaas past technische en organisatorische maatregelen toe om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van jouw gegevens.


Doorgifte naar landen buiten de EER

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online dienstverlening die wij gebruiken buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.

Hieronder geven wij een overzicht van de landen buiten de EER waar wij persoonsgegevens aan willen doorgeven, met de daarbij behorende waarborg ter verzekering van een passend beschermingsniveau in dat land.

Land buiten de EER

Waarborg

Verenigde Staten van Amerika

Adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie. De partij waaraan wij de persoonsgegevens doorgeven is “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd, zodat deze zich zal houden aan de Europese privacyregelgeving


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Sommige gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Een persoon heeft volgens de wet de volgende rechten ten aanzien van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben:

 • het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens, en, als hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, om daarin inzage te krijgen;
 • het recht om rectificatie van die persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om te vragen die persoonsgegevens te wissen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens;
 • het recht om beperking van de verwerking van die persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, als de verwerking gebaseerd is op zijn toestemming;
 • het recht op ontvangst van die persoonsgegevens of doorzending van die persoonsgegevens aan een door hem aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, en voor zover hij die persoonsgegevens zelf aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling, van die persoonsgegevens gebaseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op een andere manier in aanmerkelijke mate treft;
 • afhankelijk van het land waar hij woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels over bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens... zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de manier die is voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen. Als wij niet aan een verzoek tegemoet komen, dan zullen wij uitleggen waarom.


Contactgegevens

Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen aan onze Data Protection Officer (I.Engelvaart@uniekaas.nl). Je kan dat e-mailadres ook gebruiken als je een klacht wilt indienen over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Uniekaas zijn verwerkt. Als je niet tevreden bent met de wijze waarop wij jouw klacht hebben afgewikkeld, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, als je in een ander land van de EER woont of werkt, bij de toezichthouder in dat land.


Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 november 2019.