Actievoorwaarden “Uniekaas Goudse Ijsbaan”


1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Uniekaas Goudse Ijsbaan” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Uniekaas Holland B.V., gevestigd te (5171 PN) Kaatsheuvel, aan het adres Belgiëstraat 6 (hierna: “Uniekaas”).

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het merk Uniekaas.

1.3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.


2. Algemene beschrijving van de Actie en deelname

2.1. Via de social media kanalen van Uniekaas (Facebook en Instagram) zal Uniekaas een actie starten met voor deelnemers de kans op het winnen van 2 vrijkaartjes, inclusief verhuur van schaatsen, t.w.v. € 20,- (twintig euro) voor de Goudse Ijsbaan te Gouda.

2.2. Deze prijs wordt 30x uit gegeven (30x kans op 2 kaartjes)

2.3. De looptijd van de actie op de social media kanalen is van woensdag 6 december tot en met woensdag 13 december 2023. Deelname aan de actie buiten deze genoemde tijdsperiode is niet mogelijk. De gewonnen vrijkaartjes kunnen worden ingewisseld in de periode van woensdag 20 december 2023 tot en met zondag 14 januari 2024.

2.4. Door te reageren op de social media post en aan te geven met wie deelnemer graag zou gaan schaatsen, doet men automatisch mee aan de actie. Deelname geschied via de social media kanalen, niet via de website van Uniekaas of via mail. De website van Uniekaas is slechts drager van informatie voor deze actie.


3. Deelname voorwaarden

3.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Men kan eenmaal deelnemen aan de Actie.

3.2. Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners of familie van werknemers van Uniekaas, voor werknemers en inwonende partners of familie van werknemers door Uniekaas bij de organisatie van de Actie ingeschakelde personen en bedrijven.

3.3. Om Kans te maken op de prijs heeft men deelgenomen zoals toegelicht onder artikel 2.4 in deze voorwaarden.

3.4. Uniekaas is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer.


4. Prijs

4.1. In het kader van de Actie wordt de volgende prijs ter beschikking gesteld: twee vrijkaartjes voor de Goudse IJsbaan, inclusief schaatsverhuur, ter waarde van een bedrag van € 20 (twintig euro). Deze prijs wordt in totaal dertig keer ter beschikking gesteld. De vrijkaartjes zijn bij de Goudse Ijsbaan in te wisselen in de periode van woensdag 20 december 2023 tot en met zondag 14 januari 2024.

4.2. Er is geen geld of ander alternatief beschikbaar voor de prijs. Als de prijs niet kan worden uitgereikt, door welke reden dan ook, zal de prijs komen te vervallen.

4.3. Tenzij anders vermeld, valt de prijs niet onder enige garantie en kan de prijs niet worden geruild of geretourneerd. Eveneens kan de prijs niet worden ingewisseld voor geld.

4.4. De eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van Uniekaas. Uniekaas is verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de kansspelbelasting.


5. Aanwijzing en bekendmaking winnaar

5.1. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Dit gebeurt op donderdag 14 december 2023. De winnende deelnemers ontvangen een privé bericht met de melding dat zij winnaar zijn.

5.2. De winnaar dient binnen uiterlijk drie dagen en doch voor maandag 18 december 2023 te reageren op het bericht met de melding dat hij de prijs accepteert en de benodigde persoonsgegevens deelt.

5.3. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn bevestigt de prijs in ontvangst te nemen, dan vervalt diens recht op de prijs en vervalt de prijs aan Uniekaas.

5.4. Uniekaas verstrekt de prijs binnen 2 werkdagen na ontvangst persoonsgegevens van de winnaar. Doel hierbij is de prijs nog voor woensdag 20 december 2023 bij de winnaar te kunnen leveren. De vrijkaartjes worden per aangetekende post gestuurd naar het door de winnaar opgegeven adres.

5.5. De beslissing van Uniekaas is definitief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.


6. Aansprakelijkheid

6.1. Uniekaas is, voor zover rechtens mogelijk, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie of gebruik of inzet van een door of namens Uniekaas uitgekeerde prijs.

6.2. Uniekaas besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Uniekaas openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Uniekaas worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Uniekaas doen ontstaan.

6.3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden gelden eveneens voor door Uniekaas ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

6.4. Deelnemer vrijwaart Uniekaas van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.


7. Privacy

7.1. Uniekaas verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van de Actie. Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van Artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).

7.2. Uniekaas verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy policy, te raadplegen via: www.uniekaas.nl/privacy-disclaimer (hierna: “Privacyverklaring”). De Privacyverklaring geeft onder meer informatie over uw privacyrechten. Voor zover dit artikel 8 afwijkt van de Privacyverklaring, gaan de bepalingen van dit artikel 8 voor.

7.3. De persoonsgegevens van deelnemers en winnaars worden mogelijk verstrekt aan andere groepsmaatschappijen van Uniekaas en aan derden die assisteren bij de organisatie van de Actie, inclusief aan partijen die de prijzen leveren en bezorgen en aan partijen die assisteren bij de promotionele activiteiten rondom de Actie.

7.4. Uw persoonsgegevens worden slechts opgeslagen voor zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de Actie.

7.5. Wanneer u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de Actie.


8. Klachten

8.1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de website: www.uniekaas.nl/contact.

8.2. Uniekaas zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.


9. Overig

9.1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de website www.uniekaas.nl/actie.

9.2. Uniekaas is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Uniekaas daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Uniekaas zal de Actie en/of Actievoorwaarden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer wijzigen. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Uniekaas bekend worden gemaakt via de volgende website www.uniekaas.nl/actie.

9.3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Uniekaas gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

9.4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.5. Uniekaas handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.


Versie: 27 november 2023